Prof Krishnan Nair 2nd Oration @ Vivanta , Trivandrum